Õppekava

Tartu Karlova Lasteaia eripära
 • Lasteaia rühmad asuvad kolmes hoones: Kesk 6 – neli rühma, Tähe 4 – kolm rühma ja Aleksandri 10 - 6 rühma.

 • Lasteaia õppetegevuse töökorraldus tagab erivanuseliste laste rühmatöö ja toetab iga lapse arengulist isikupära.

 • Kesk 6 maja kolme erivanusega rühma baasil on komplekteeritud 6–7 aastaste laste kooliks ettevalmistav rühm.

 • Õppetegevuse läbiviimisel kasutatakse programmi  Eesti rahvapärimusel põhineva metoodika    ja Kiusamisest vaba lasteaed metoodika põhimõtteid.

 • Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

 • Lasteaias viiakse läbi tehnoloogia õpetust 3–7aastaste lastega integreeritult erinevate õppevaldkondadega. Tehnoloogia õpetuse eesmärgid on:

  1) kaasaegsete tehnoloogiliste (Bee-Bot mesimummude) võimaluste kasutamine

  õppetegevuse mitmekesistamiseks;

  2) laste omavahelise koostöö arendamine;

  3) lapse käelise tegevuse ning mõttetöö integreerimine;

  4) lapse loogika arendamine.

Tartu Karlova Lasteaia õppetegevuse eesmärgid

 • Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
 • Luua lapse arengut soodustav õpikeskkond:
  • tagades turvatunde ja eduelamuse
  • toetades lapse loomulikku huvi saada kogemusi ümbritsevast elust looduse ja ühiskonnaelu kohta
  • omandada teadmisi läbi tajukogemuse, mälu ning mõtlemise arendamise kaudu
 • Soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmiks inimeseks. Luua lapsel terviklik maailmapilt tema enda uudishimul ja aktiivsusel.


Tartu Karlova Lasteaia kasvatusfilosoofia
 • Turvalise päevahoiu ja õpi- ning mängukeskkonna loomine, mis tagab lapse individuaalse arengu eakohasuse, kõne, mõtlemise, tajukogemused, emotsionaalsuse, liikumisvajaduse, tema eneseteostuse mängus, valik- ja vabategevustes vastavalt lapse huvidele ja vajadustele.
 • Ümbritseva maailma nähtustele sisu ja rütmi andmine arvestades eesti rahva kultuuripärandit, kõlbelisi kasvatusväärtusi perekasvatuse kasvatusväärtustega kohandades. Lapse kui terviku nägemine ümbritsevas maailmas kui tervikus.
 • Lapsesse positiivselt suhtuva tundliku lasteaiaõpetaja visiooniks on arendada iga laps vastavalt hea tava kohaste põhiväärtuste kandjaks ning elukestvaks õppijaks.
 • Kasvatuse põhiväärtusteks on: töökus, ausus, usaldus, pühendumine, andestamine, vabandamine, sõbralikkus, empaatiavõime, teistega arvestamine, korraarmastus, enesealgatuse ja lõpuni tegemise tahtmise kujundamine.
 • Avatus ja innovaatilisuse rakendamine õppeprotsessi kujundamisel, kvaliteedi hindamisel ja rakendamisel.
 • Laste huvide, soovide ja vajaduste arvestamine kommunikeerimisel lapse ja tema vanemate ning vanavanematega.
 • Riikliku õppekava täitmine lapsest lähtuva metoodika valimine, üldõpetusel põhineva metoodika täiustamine alternatiivpedagoogikas positiivset mõju avaldavate võtetega.
Muuda küpsiste eelistusi